سرگشته

...
گاهی باید دست دلت را بگیری و بدون هیچ توضیحی بروی...
درست مثل پرستاری که از بهبودی بیمار مرگ مغزی نا امید می شود...
نمی شود فراموش کرد!
درد دارد.
که باشی و نباشد.
که بخواهی و نخواهد.
ولی می شود رفت...

باید که رفت...